Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

דרך הפגם

אני פגום.
במעשיי יש פגם.
הפגמים מחברים אותי למה שאני.
הותכתי עם הפגם
לגוף אחד.
יש גם פגם במחשבה:
התמימות שאני יכול
להחיות את הפולחן הקדום של שבט ההופי,
ללמדם לאחוז את שליחו של הבורא-
הנחש.

סביבתי פגמים
לסבל אין מענה.
נקודה זוהרות מאירה
את הפגם.
דרכה אני הולך.

13.8.2016