Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

איש תמים ומגוחך

אני יודע שאבי היה איש מוזר ומגוחך:
הוא תרם את לבו לחבר סטלין.
אבי היה איש תם וישר.
הנושא צץ ועלה בכל פגישה,
בימי חול ובלילות שבת
ובמפגש המשפחה.
הגשמה של רעיון תוכיח את צדקתו,
למען העמים כולם.
כשלה דרכו, אך הוא המשיך לדבוק בה:
"אלו משטרי השנאה שמפיצים שקרים
על פשעי המפלגה הקומוניסטית בברית המועצות".
בלהט נורא האמין ברוצח העמים.
האם הוא מתלוצץ?
עבורו זאת הייתה אמת לאמתה.
דרכו לתיקון עולם.

21.5.2016