Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

מספרך בתור הוא 16274

מספרי בתור 16,274
ואני בן 17 בלבד.
רציתי לשמוע על אפשרויות עבורי:
האם אבחר במסלול מוזיקלי
או במקצוע ראלי?

הזמן דוחק,
אך איני יכול להכיל את מושג
האחריות.
איני יודע מה הוא,
לאימא, למדינה, לעצמי.
איני מקבל אחריות לשטוף את הכלים.
כרשויות מקבילות, צלחת על גבי צלחת,
חומקות ממני.

אני דור רביעי לניצולי השואה
וסביבי ניצולים רבים
גם מי שניצלו מתאונת דרכים.
מה חלקי?
אני מעדיף להשתייך לישות אחרת,
שתקבל אותי מבלי להודיע
שמספרי בתור הוא…

5.11.2016