Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

[הטריות שבשוק

הפגישה בירושלים
כאלו מקרית לחלוטין הייתה
השיחה נסבה על טריות הסחורה
ממול יש דוכן:
ניצני הפטריות.

הלכנו זה בצד זה,
במקביל
אך מסלולינו נפגשים
אמרתי: "סליחה"
ומיד זה קרה.

סמוקה מביטה
מבלי להגיד מילה.
שמעתי:
"הטריות שלך מתאימה לי"
שוק הטריות.

16.4.2016