Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

עוד ירושלים אחת

שנתיים למדתי בחברותא
עם הרב יחיאל פריד.
מדי שבוע נהגתי לבוא לביתו
שבקריית צאנז שברוממה.

אל הידע התורני של הרב
הוספתי פרקי מדע:
ה-DNA, הדמיון והשוני בכל חי,
הקיום והאובדן.

הרב רעב להתחזק באמונתו,
הוא קיווה שאכיר באל על פי דרכו.
האמונה והמדע הם כלים שונים להגיע לאותה מטרה:
להכיר את גדולת האל.

האם האל הוא שהביא לשואה הנוראה,
להרעבה עד מוות של תינוקות ואימות?
הרב מאשר.
פותח פסוקים המתריעים,
"כאן זה כתוב"
הוא אומר.

לו רק יכולתי, הייתי מעמיד את האלוהים למשפט!
עם אייכמן ונאצים באותה השורה.
המחלוקת עלתה איש לא נסוג.
נפרדנו.
הבנתי שאיננו חופשים לחשוב.

24.6.2017