Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

עיניי תרות אחרי המלך

עטרה על ראשו של מגדל ציון,
אבן מלבוש למלך.
קטיפת חוכמה יצאה לרוח
חלפה על פני מרחקי שמיים,
עכשיו זמנה לחצות את שערי ירושלים
והיא מצפה לשובך.

בכל פינות העיר יש ממך
תראה את ילדיך המשחקים ברחוב
זוכרים את שמך
אתה אתנו כאן.

בירושלים ובהר הבית
ארכאולוגיה חיה את היום-יום
באולם המוזאון רוקדים עם ספרך,
במתנ"ס פיליפ ליאון, אזרחים ותיקים
רוקדים סביבך.
עיניי תרות אחרי המלך.

24.6.2017