Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

נחתם ונפתח

אין לפניו ואין אחריו
בעדות אחת
ספר הספרים
נחתם.

בחיפוש הכוונה
ישראל חוצה את אפיקי הדעת.
נחישותה נבחנת
בחדשנות.

היא שהמציאה
מדד חוכמה:
החידוש.
בראשית יש בה מובנים כמה.
הקשרים בתוך אותיות המילה
כתקשורת בין לוויינים.

הכמיהה לחידוש
מחזקת את האמונה
היא מופת היזמות
בכל דור.

6.5.2017