Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

יש ממנו בנו

בפי הנביא הגלילי אין כחל וסרק:
הדיינים בירושלים לעצמם עושים משפט.
טובות הנאה מחלקים,
שמפניה ורודה כמים.

את שחיתות קיסריה מפארים,
בבית המקדש לביתם עושים,
את ליבם בגביעי כסף וזהב אטמו.
שלמונים נוברים בכל.

בכספת נסתרת שמו ביטחונם.
אך גם לשם הגיע זעקת המוכיח:
צדק!

אין מלך על ישראל אלא ה'.
הנביא הגלילי נאסר,
נכלא ונשפט.
על גבעת הגולגותא
יהודי נצלב.

באין רחמים נבגד.
אך כל אישה ואיש
נושאים אותו
בלב.

16.1.2017