Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

הנביא

בית המקדש מקושט בכותרות זהב
מפארות את משפחות הכוהנים.
עולי הרגל מביאים קורבנות
ומעטפות לשתדלנים היהירים.

הנביא מברך את העולים.
ריח פיח חריף עולה באפו,
הוא חש באש זרה המעכלת את ההר,
שומע את רעם אבני סלע המתגלגלות כחצץ דק.
את בכיית הדורות.

הנביא מנחמם בצערו.
חומות בית המקדש לא יגננו.
חומותיה של ירושלים לא יאחדוה,
כי אם לב רחום.

הנביא מורה דרך:
לא עוד עוול לאדם ולבהמה!
תפילותיו לשיבת ציון.

6.1.2016