Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

המציאות בירושלים

מחייבים אותי לנקוט עמדה.
נעשה עוול לתושבי ירושלים הפלסטינים,
החיים בה דורות רבים.
גם לנוצרים יש מילה בירושלים.
יש לעשות צדק עם תושביה היהודים
שמממשים את ההבטחה לחזור לציון
ולהביא לתיקון עולם.
לחרדים יש דרך והשקפה ייחודית.
החילונים רוצים את החופש 24/7,
לא סובלים כבלי איסור.
יש עניים מכל המגזרים,
ירושלים לא תבנה ללא צדק חברתי.
עלייך לנקוט עמדה!
חייב
עכשיו.
אני מבקש שהות נוספת
לחשוב
ולבחור בדרך.
ועד שהגעתי להחלטה הנכונה
המציאות בירושלים
השתנתה.

5.9.2017