Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

העמודים בירושלים

בירושלים לכל איש – עמוד המתנשא מעליו.
מעל הרובע המוסלמי, מלאו עמודים
המפארים את צלאח א-דין.
איברהים אל-ערבא רואה דרך החרב את יום המחר.
עא'ישה סולימאן, דרך האיסלאם מקרבת כל אדם.

מעל הרובע היהודי,
עמודיהם של שומרי הברית.
למשה שחר העמוד החרד,
ורבקה נויימן בשמחה עושה הכול על פי התורה.

מעל רובע הנוצרים,
מתנשאים עמודי האמונה בישוע מיהודה.
מרקו וואשו מבקש שהיהודים ייראו בו
את בנו של האלוהים,
או אז יעלה נס הגאולה.

מעליי עמוד השירה,
סוער על אובדן הדרך.
על השוחד העובר לסוחר.
דורש צדק
ותפילה למען השלום.

יש עמוד חילוני הרואה אדם באין אלוהים.
יש עמודים שטרם נכתבה בם אפילו אות אחת.

עמודים – עמודים כמספר האנשים
מעל ירושלים.

14.9.2017