Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

החילוני במאה שערים

חילוני אני ברחוב אתיופיה,
מרחוב הנביאים הסואן
לסמטא צרה אטומה חומות העבר.

חרדים בשחור חולפים מהר
אינם בוחנים אותי, לא מבחינים בי כלל.
המספרים עולים.

הינה שלט מחשיך עיניים: מאה שערים,
די בו להכניסני למקלט
האם ייזרק עליי דבר מה?

איש אינו מביט אליי
אני ממשיך- סופר צעדים,
הייתכן שעד כדי כך אני חדל אישים?
אני ממלמל, זועק: "אני יהודי"

מתחנן שתתעניינו בי
תראו בי שותף לגורל.
אני ניגש לאיש בשחורים שקורא מהקיר.

להפתעתי הוא קשוב
מזמין אותי לסוכה,
ההצעה לבדה
נותנת לי בית.

3.10.2017