Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

מהנביאים עד אתיופיה

נביאים 58, המחילה מסתעפת מזרחה-
רחוב אתיופיה.
אליו מתנקזים זרמים מאוד שונים:
מהנילוס הכחול באו האתיופים.

זה אלפי שנים, האתיופים רואים עצמם
קשורים לירושלים, לדוד, לעירו ולבנו המלך שלמה.
באותה המחילה, מבלי להתערבב כהוא זה,
זורם אפיק של בני ישראל.

זרם ציוני בתחילה ובקצה- מאה שערים.
אלו באלו דוחקים.
המחילה חולפת על פני ביתו
של מי שחידש את שפת האבות.

בקצה הרחוב מוחקים את שמו, מנפצים את לוח זיכרונו.
אלו מאלו לא טורחים לבקש מחילה.
אני זוחל בתוכה.
החרדים במלבושם השחור במהירות מתגלגלים
מבלי להביט לצדדים.

לצידם עולה כנסייה אתיופית יפה,
שכיפתה שחורה ומעליה מתנשא
צלב שחור.
שחור מאוד, במחילה.

1.10.2017