Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

חברו

כל יום עוד מיליון
מתחברים בחלציהם למין אדם.
ראשיהם בולטים מתוך הגוף הגדול
העין הרועדת מבחינה בהמונים.
יש שעוזב ויש שמתחבר.
יש שחייו פסקו בעודו בפנים,
הענק ממשיך
על החיים ועל המתים שבו.
מיליארדי אדם מפענחים את עצמם
בגוף אחד.

4.10.2017