Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

הכותבות ירושלים

"למה כל האותיות האלה"
כמה אותיות אתה רוצה?
"רק את אלה שכותבות ירושלים"
הוא ענה.
"וגם את כל אלה שכותבות אימא".

10.10.2017