Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

מושיע לנו

בית המקדש מקושט באבני חן וכותרות זהב,
מפאר את ההר.
עולי הרגל מעלים קורבנות
ומעטפות לשתדלנים תאבי הבצע.

הישר מברך את כולם.
ריח פיח עולה באפו,
הוא חש באש המעכלת את ההר,
שומע את רעם אבני הסלע המתגלגלות כאבק.

הישר מנחם את ציון בצערה.
אין קדושה לבית המטבחיים שמלא שוחד.
חומותיה של ירושלים לא יאחדוה.
כי אם לב ישר.

ישראל מרעידה את הארץ ומחדשה.
הישר מורה דרך,
לא עוד עוול לאדם ולבהמה!
תפילותיו לשיבת ציון.

6.1.2016