Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

ירושלים מורכבת מאוד

נכון להיום הירושלמים הם:
295,000 מוסלמים
472,000 יהודים
20,000 נוצרים
מעט בלתי מוגדרים
ומספר בלתי ידוע של משוררים.

יש שמאמינים בכל הדתות גם יחד,
בלי עדיפות, ללא אפליה.
דתם – אהבה.

יש שאינו מאמין, אלא בעצמו:
הוא.
הונו קונה אנשים
הוא האחד.
כל האחרים הם: 295,000 מוסלמים…
נכון להיום.

ויש משוררי העיר הזאת,
שתפילתם ירושלים.
אמונתם בשירת
ירושלים
היא דתם.

9.11.2017