Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

חומות תחת חומה

העוברים והשבים אינם יודעים
שברחוב יפו, מאחורי בנין העירייה
עמדה חומת בטון גס.
לצידה עמדות צבא, שלעיתים ירו.

קירות ההפרדה רבו,
עכשיו הם מאחורי כל בית.
מבטים נועלים דלתות,
החשש עוצם עיניים.

לכל אחד יש גבולות ירושלים משלו.
לעגבנייה ברחוב הגיא יש צורה של רימון,
הפטוטרת היא הנצרה.
לזיתים צורה של תחמושת חיה.

כלי נשק בכל מקום.
תייר חולף, מתפעל מהאמונה החיה.
שואל לדעתי,
אני דרוך מדי לענות.

7.12.2017