Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

אימו יהודייה

מנהל בית החולים האונקולוגי בוורשה ידע:
הגוססת היא אימו של סגן הבישוף.
הוא הצטלב, כרע ברך ליד מיטת אימו
ופתח בתפילה חרישית.
עצום עיניים היה.
ומשפקחן, אימו בקול חלושות
ובאנרגיה עמוקה פתחה:
"אני יהודיה"
הוא לא הניד עפעף
אך גלימתו הזדעזעה.
"נולדתי לרב מבית אדמו"ר בלובין.
אביך היה הראשון בו פגשתי אחרי השחרור מהמחנה.
לא רציתי להכביד עליך במשא עברי.
עכשיו אתה יודע שיהודיה אני".
ברגע זה דבריה הובנו.
בנה שקע בתפילה עמוקה
ביקש את סליחתה.
סיים בעברית: "ברוך אתה אדוני".
שתי דמעותיו חברו
לאל אחד.

16.12.2017