Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

באורו של האר"י

הקב"ה אינו חומר ואין סוף לאורו הגדול.
אדם נעול בחומר ובגבול המקום והזמן.
דרך הצמצם
האר"י האיר את האדם
ב"אור הגדול".

האדם נברא עם כלים בהם כל מה שאינו ה"אור הגדול",
וחייו בתיקון עולם מתמיד.
הקב"ה שולח שליחים
ושותל אותם על פלגי חברותא.
האר"י קשוב להם
ודרכם מעביר תשובה.

12.1.2018