Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

כמוך

עפעפיי נשמטים כשאני מביט בך,
איש חסר אישים.
ובזה שאינו מאחל טוב לאחר,
רק אל עצמו הוא פונה.
אני מתרחק.
ופוגשם במקום אחר.
אני נשאב אל הבלתי מוכר
ומגלה את האין.
אני מגוחך, מוגבל בראייה ובזמן
ככל אלו שמהם נמלטתי בעבר.

1.6.2018