Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

אשת הבריאה

למה זה תעסיק את שכלך באירועי הגמול.
שואה כנגד הפרת הבטחה?
תראה את האור העתיד להאיר
מאבן השתייה.
היא שהחלה את הספירה.
משחרב הבית,
היא הועתקה אל רחמה של האישה.
היא שממשיכה את דרכה של הבריאה.
ממנה החיים.
בכול לידה נפתח הסדק באבן השתייה,
היילוד הבוקע יש ויהיה המשיח עצמו,
ויש שיעשה למענו ויש שימנע את הגעתו,
הכול על פי המוסר בעינו של הבורא.

10.9.2018