Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

המים שבתוכי

אני שוכב על קרקעית הנחל
ומימיו זורמים מעליי.
אני מושיט יד, חופר בגדה.
המים קוראים מחשבה
ממלאים אחר רצוני,
זורמים.
אני מרגיש את הנהר,
הוא זורם דרכי וממשיך הלאה.
ומשהו ממני נישא בו
וממנו הולך איתי.
המים עברו בדרכם של רבים.
כל החי זורם דרכי
ומחבר אותי אליו.
משיבשו המים,
אני שרוע על חלוקי נחל אכזב.
חש במים הזורמים תחתיי.

27.7.2018