Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

אביב מאוחר

איני מתעלם מאשר סביב
ונאחז בתדהמות של נער
איני משליך רגשות
כי הייתי שם
אהבים נוגעים בגוף
נושאים ריח של איבר נסתר
לאחוז בכוח החיות.
לאהוב מילות המשך
הן אינן עכשיו
הייעוד חלף
הלא ברור נותר כגעגוע
הרי יש מעש המניע רגשות רכים
שסופו בחגיגות ימי ההולדת
אני מדלג על כל אלה
פונה אלייך: אין בי מעש
נשבעתי כי רק בחגיגת הנפש רציתי
ובצביטת הסיפוק מאסתי.

3.10.2018