Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

שאגה בדרומה של תל אביב

כיכר עץ הדקל, יבשו מיני הדשא
הירוק אינו מלבלב בדרומה של תל אביב
אורחי החתונה אספו את האשפה
האדמה היא הבמה
תחת עץ הדקל, בגדה הלבן של הכלה
שואג מעל האישה השחורה
קולות של אפריקה
אפריקה מרטיטה
בעוד רגע עדר של תאואים פראיים
יפרוץ לכיכר
אני חש בהם שועטים
הקרקע רועדת
שלושה מכים בתופים
השאגה פה
בדרומה של תל אביב.

28.12.2018