Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

מולדת במילה

ארצי בחלוקה
ארץ יהודה והברית שלצידה
הן מחוץ להבנה של מי שחיים
תחת שלטון האסלאם
כל אתר על פני הארץ הזאת
נושא שם כפול
העברית והערבית אינן מתערות.
הכובש מערב
נכבש בידי מי שחזר אל נחלת האב.
המאבק לא תם.
מצאתי לי מולדת במילה
לבעלות עלייה אין טוען אחר.
רצוני בהכלאה בין המשורר ובין השירה:
השירה היא מסלול המראה,
וממנה אני נוסק
אל הקמאי
נחמה על מנות הדם
והדימום.

31.3.2019