Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

שחיטת הצדק

איש אינו מבקש את צדקת הדרך.
אין תיקון
הכלום הוא ענק,
הכלום הוא מושלם
הוא כל מה שיש.
הדרך
אינה שונה מזו המוליכה
לכיוון ההפוך.
קלה היא הדרך שאינה מובילה.
לטוב יש מדד: מה שטוב בשבילי.
הטוב נגזר לקרעים
תוקעים בו כלי משחית,
יורים בו חיצים
המושך בצלצל
אוכל לבדו.
רק הוא.
הצדק נשחט בשחיטה כשרה.
תורך.

3.4.2019