Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

בארץ הצפירה

בארץ הצפירה
בשעה 11:00
שתי דקות דומייה
גופי מתחבר לזיכרון
אני אך מעט
בתוך יגון רב
בהישמע הצפירה
הם מתכנסים במשכני
מרכינים את גובהם
אני יודע את שמם
הם אלפים ואלפים טרם באו
הזיכרון עושה את דרכם
שטים הם בין דמעותיי
מתענגים על שפדויים הם בעם
אנחנו להם יער הנפש הנאמן
הם נודדים בין ארץ הצפירה
למקום מנוחתם.
חולפים מבעד
לכנפי שפיריות הנחלים
הכחולות.

11.5.2019