Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

המשוררת ירושלים

ציון,
נוכחותו של העליון
בכול
ברחוב ובחנות המכולת.
היא הנותנת את אור ההודיה
על כל פאתי האדמה.
ובביתה מימיה הם מי מריבה.
מהר הצופים, ביום רגוע
נראית פיסה כחולה
סדום לוהטת מבין צוקי המלח.
ירושלים היא המשוררת
הכותבת את שירת תבל.

2.3.2019