Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

דרך הנפש

זרמים בים, גלים מושכים, אני נסחף.
המים מהמעמקים עולים, עד שבאוויר נושקים.
אני והדג נושמים כאחד.
בועות ממלאות את פי.
אני משורר לדגים.
פקעת חיים אחת אנו.
אני מורד כנגד הבורא:
למה בראתני עם כניסה ויציאה?
זה שורש כל רע.
הפתחים ייאטמו,
השובע דרך הנפש יעבור.
אני והדג צוחקים.

4.8.2018