Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

פתח השירה

הולידו אותי בדמותם
להיות להם בן לנחמה
לבלוע ולעשות
שני הפתחים לא עצלים
ולי פתח שונה מבקשת נפשי
דרך השירה
הפתח אינו נשלט
יש שדרכו זורם הר של אותיות
המתפרצות ברעם ובכל השפות
אך יש שהוא צר ואינו נראה
אפילו אות אחת אינה יכולה לעבור בו.
פתח השירה.

14.6.2019