Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

וחרב בידו

בורא עולם
בשבריר של שנייה
ברא את החומר
שאצור היה.
משנברא הוא פושט גבולות
עולמות מתנקשים
שיכורי כוח הורגים ומולידים.
האדם עושה על פי בוראו
הורג את אחיו ואת אביו ואת אימו.
השמד עמים חג לו.
האל הרחום הוא אדוני צבאות
הלוקח והנותן על פי דרכו
ברור שהוא
לבדו.

4.5.2019