Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

יש לו

הוא בשחור וציצית
שטריימל כפול מסכך על ראשו
הוא נשמר.
מתרחק מכל
שאינו לו.
מאמין ללא סייג
הספרים הקדושים נרעדים בידיו
כל אות היא מתת האלוהים.
אין להבין את העולם הזה
אלא דרך האמונה שהוא קיים.
הוא ולא אחר.
ואולי האמונה נובעת מהמאמין עצמו?
כי אז פסק
הסתגר בתוך עצמו
הוא מביט סביבו:
רבים כמותו.

29.6.2019