Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

העושה שלום במרומיו

כוכבי לכת מתנגשים
שדות מגנטיים משברים
קרינת רנטגן הרסנית
כוח מגנטי בולע איברים
גופי שמיים מתפוררים.
אימה ללא אימא.
אדם בשלום
מרסק גולגלות
היוצר הקטלני מכתיר את עצמו
הוא השמש
הוא הכוכב העליון
משלח אש
לא חס על שבויים
מתיך את הארץ
לשלום.

1.9.2019