Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

דמי בעץ

עץ עבות
אני ליצדו, תומכים זה בזה
שנינו מהאדמה
וראשינו אל-על.
העץ סוכך עליי
כאח שלא היה לי
אני מלטפו
הקליפה מתקלפת
מתפזרת ברוח
ריחה כתבלין הנותן טעם לחיים
עכשיו תורי להסיר קליפה מעליי
העץ ואני מחוברים
השרף ודמי מתערבבים בגופי
דם אחד
עץ חי אני.

8.9.2019