Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

אין לי מוצא

הכיצד יקבל האויב באהבה
את ציון?
משורר אני גם בשפת ערב
שירתי שירת אמת
מלחמה לי איתכם, אך אני מסרב
לאחוז בנשק השנאה
באהבת ציון דרכי תגבר
מלחמה לי איתכם על כל שעל
לחיילי האויב יש במה
בכנסת ישראל.
מכאן אתם שולחים בנו אש
מכאן דיברתם ואמרתם שבית המקדש לא היה
ואין הר- הבית.
מי שבאו מארץ ערב
את ירושלים הביאו איתם.
החרב בינינו
ותפילתי שאצא משאול השנאה
והשנאה תהפוך לאהבה
כי אין לי מוצא.

29.9.2019