Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

אדם בן חיידק

קיומו של האלוהים הוא ודאות
הדבר כתוב בכל שפה :אלוהים בורא האדם.
האם אאמין למדע שסובר שבחיידק אבותיי הקדומים?
ההוכחות חדות:
יש בינינו זהות בקטעים של DNA.
וזאת שאיתי גם היא באה מחיידק?
היא נוקמת:
מדי יום מטביעה אותם באקונומיקה וסבון.
אך הם קמים לתחייה.
יש בי שיג ושיח בין האלוהות חסרת עובדה
ובין הצורך בה.
אני מוכן לבלוע עובדות חסרות בסיס:
את לוחות הברית, את חזון העצמות היבשות
ומלבד שארחיק עצמי מסיוט החיידק הכול יכול.
הרשות נתונה.
ואני בוחר בו.

12.10.2019