Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

לא תרצה

הרוח הרעידה את פני המים
השתקפותי מתנועעת
לרגע דומה וברגע לא
אולי זה אחי שבא לנקום?
לדרוש את צדקתו
והוא יחמוד כול אשר לי
את אשתי גם.
עצמתי את עיניי ובסתר אחזתי פגיון
ושלחתיו אל האורב לי
ואז הבטתי בו
פני המים האדימו
המים קמו עליי
התנערו
הפגיון נותר עמוק בליבי.
היודע שמאלוהיו הקנאה הזאת
ואין הוא שופט באומרו:
אל תרצה.

1.11.2019