Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

בארץ השחיטה

"הבא להורגך השכם להורגו"
האין דמו של הבא להורגך כדמו של המשכים להורגו?
אני הוא שמשכים והורגו
והוא שממשיך לבוא.
להורג ולמשכים להורגו נימוקים:
צדק
אמונה
ואלוהים עצמו
לחיים או למוות
המוות לא חסר פה
החרב יודעת את דרכה
אלא אם ימות המוות
מבלי להורגו
כי חיינו בארץ השחיטה.

2.11.2019