Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

נס האות והמילה

נס גדול יש לנו פה
לאין שעור רב יותר
מהנס הפך ההוא
טבעו של שמן הזית לדלוק
ולהפיץ אור
אך המילה והאות אינן חוברות מטבען
לחולל רגש
עד הבכי
עד הצעקה
משוררים יוצרי נס אנו
קוראים לעצמנו שירי תהילה
חוגגים באין חג
ושיר אחד קטן מצית בנו אור
לשמונת ימי
החושך.

19.11.2019