Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

ללא מילה פואטית

בשביל צאצא
הוא משלח ביריב את כל הרע
היא ממתינה למי שיזכה בה
מהרקע היא דולה
כל שבריר של מידע:
איך הוא מגיב?
איך אני נראה?
ומה יש לי להציע?
מוזיקה אלקטרונית מחרישה
אוטמת כל פגם
המגע משיג את ייעודו
מחשמל
טוען לניצחון
הוא מסתכן
מקרב את הלחי הספוגה
באפטר שווינג
אומר: "יש לי את זה!"
היא פונה אליו
מבלי ששמע מילה פואטית
אחת

16.2.2019