Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

בשביל צאצא

בשביל צאצא
הוא משלח ביריב את כל הרע.
היא ממתינה למי שיזכה בה.
מהאוויר היא דולה כל שבריר של מידע:
איך הוא מגיב?
ומה יש לו להציע?
מוזיקה אלקטרונית מחרישה
אוטמת כל פגם
המגע משיג את ייעודו
מחשמל
הוא מסתכן
מקרב את לחיו
מוסר שיש לו זה
היא פונה אליו
מבלי שהשמיע מילה פואטית
אחת

16.2.2019