Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

אדם ללא האל

הומו ספיינס הוא האדם המשחית
הוא דבק בכך מבראשית
ועד השחר של היום הזה
מחץ עשוי אבן צור
ועד טילים החולפים על פני
כוכבי הלכת
בגאווה מציג את כלי המלחמה
כמה מדויקים הם, כמה הרסניים
משצבר כוח, כאל הוא בעיני עצמו
קורא תיגר על אלוהיו
הרי קיומו כלל אינו מוכח ואילו לאדם
פצצות גרעין מימן
וחומרי נפץ שמפניהם אין מנוס
כוחו של האדם להרוס רב מכוחו לאהוב
הארץ עולה באש
והיא אל האבדון קרבה
געגועיי אל הארץ הטובה ארץ חלב ודבש
כי ליבי בה

15.8.2020