Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

הבורא וכל השאר

בקשתי לשיחת אמת איתך
ישירה בין האדם לבורא.
אשמתי על שהפכתיך מהבורא
לאל, לשומר, למרפא ולבנקאי.
אך יש בי אהבה גדולה לבורא העולם
וצר לי עליך עד מאוד
כי זה שדרש אותך לעצמו
קנה אותך בממון
כל אחד מהם טוען,
כי את הבטחתך נתת רק לו
והאחר – העתיק וזייף
כל אחד מהם נושא חוזה, אך הוא אינו חתום
הם נלחמים זה בזה, הורסים את העולם
עד השמֵד
בטוחים שבשמך הם עושים את הנורא
והבורא הגאון הגדול
דבר אינו מטרידו
הוא לא פסק לרגע מיצירתו
אך יש שבטוחים
שהבורא טורח ועושה
בעבורו

28.9.2020