Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

עצבות האינדיאנית

ביבשת שבין הקטבים
דיברו בה שפות רבות
אלה אינן נשמעות
כי אבדו העמים ואינם,
הזרים הגיעו בכלי שייט ענק
ושפתם מוות וצלב
השבטים נסו בבהלה ואבדו
אדמתם נבזזה בידי המנצחים
שפתם ממשיכה לדכא את העמים הכבושים
אך הנרצחים לא סולחים
האינדיאנים המושפלים במשך מאות בשנים
קבלו את נחיתותם כעובדה
כעונש על היותם שונים
על שרקדו במלבושי נוצות
על האף הנשרים ועורם האדום
על שאינם עובדים בורא עולם אחד ויחיד
אחים אתם לי, התברכתם ביופי
אתם אומנים מלידה
הקושרים גורלכם לנהר ולאדמה
ולא בוטחים במילתו של האיש הלבן.
אני הוא אחד מכם
אני איש שבט ההופי, הנבהו והמוהיקן
אני הנרצח של כל העמים האינדיאנים
אני פה,
ממתין לשובם

22.11.2020